logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
plus Rada Gminy
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minus Podatki i opłaty lokalne
   minus Podatek od nieruchomości
   minus Podatek rolny
   minus Podatek leśny
   minus Podatek od środków transportowych
   minus Opłata eksploatacyjna
   minus Opłata targowa
   plus Interpretacje podatkowe
   minus informacja o nowych formularzach podatkowych
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
minus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2013-2014
plus Oświadczenia majątkowe 2014-2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
plus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego i drogownictwa
minus Nabór na wolne stanowisko pracy ds. ochrony przyrody
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
minus Informacja o wyniuku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory Prezydenta RP - 28 czerwca 2020 r.
plus Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sulików
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
A A A


KOMUNIKAT

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym i ustawie o podatku leśnym, Wójt Gminy Sulików informuje, iż w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2016 roku.


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podatek od nieruchomości naliczany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785).

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

-grunty,

-budynki lub ich części,

-budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

-dla gruntów – powierzchnia,

-dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa,

-dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość ustalona zgodnie z przepisami o podatkach  dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące:

-właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

-użytkownikami wieczystymi gruntów,

-posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek podatkowych ogłoszonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Podatek od nieruchomości naliczany jest dla osób fizycznych w drodze decyzji.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Uwaga!

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatku od nieruchomości, obowiązuje od 1.01.2016 r.)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej są obowiązane składać w terminie do dnia 31 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy na formularzu wg ustalonego wzoru lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku oraz opłacają podatek w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.

Ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów
o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach a w szczególności: ewidencji działalności gospodarczej, aktów notarialnych, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji prowadzonych przez urzędy skarbowe, Krajowej Ewidencji Podatników.

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości udzielane są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 306 lub pod numerem telefonu +48 75 7787617

 

Podatek od nieruchomości na rok 2021 wynosi:

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Sulików:

( uchwała  nr XIX/148/20 Rady Gminy z dnia  30 września 2020 r )


1. Od gruntów :


a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1 m2  powierzchni,


b/ pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,


c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł od 1 m2 
powierzchni.


d/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. 2018r. poz. 1398), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłączenie te rodzaje zabudowy, jeśli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,28 zł od m2 powierzchni.


2. Od budynków lub ich części:


a/ mieszkalnych - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,


d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,


e/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej.


3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

 

 

Aktualne formularze do pobrania na stronie 

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

 

 

Ilość odwiedzin: 35237
Nazwa dokumentu: Podatek od nieruchomości
Skrócony opis: Opis podatku od nieruchomości.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Wolanin
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Wolanin
Osoba, która wprowadzała dane: Ewa Pajak
Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 15:43:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 15:43:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-04 10:18:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner